دانه ی خشخاش بمب انرژی

خشخاش بمب انرژی

اطلاعات عمومی درباره ی دانه خشخاش دانه ی خشخاش حاصل از گیاهی علفی و یک ساله از خانواده تیر خشخاش است، ریشه‌ی خشخاش مخروطی شکل و تا حدی چربه که مستقیماً در زمین فرو رفته و طول ریشه ی اصلی اون، باتوجه به نوع گیاه و شرایط اقلیمی محل رویش متفاوته، ولی به طور متوسط […]